7 Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua mới nhất

Hầu hết các bạn làm bài tập về nhà, soạn bài đầy đủ. Cả tổ có 42 điểm tốt và 15 điểm khá, không có điểm yếu, kém.

ĐỀ BÀI

  • Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?”
  • Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm em về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.
  • Hãy giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua với một đoàn khách đến thăm lớp

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Thanh Hóa, ngày 22 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 1 LỚP 3C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI 

                Kính gửi : Cô giáo lớp 3C

     Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng vừa qua như sau:

1. Về học tập: Hầu hết các bạn làm bài tập về nhà, soạn bài đầy đủ. Cả tổ có 42 điểm tốt và 15 điểm khá, không có điểm yếu, kém. Tất cả các bạn có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chú nghe giảng.

2. Về lao động: Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

                                                                                                        Tổ trưởng

                                                                                                           Minh

 Nguyễn Hoàng Minh

Chia sẻ: Tailieuhay.net