Phần 3 của nội dung Những thuật ngữ trong ngành bán hàng sẽ tiếp tục gửi đến bạn đọc những kiến ​​thức bổ ích.

Xem thêm phần 1.

Xem thêm phần 2.

Người chấp nhận sớm: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh chóng
Môi trường kinh tế: Các yếu tố kinh tế (môi trường)
Người dùng cuối: Người dùng cuối, khách hàng cuối
Đấu giá kiểu Anh: Đấu giá kiểu Anh
Đánh giá các lựa chọn thay thế: Đánh giá các lựa chọn thay thế
Trao đổi: Trao đổi
Phân Phối Độc Quyền: Phân Phối Độc Quyền
Nhượng quyền thương mại: chuyển giao đặc quyền kinh doanh
Chiết khấu chức năng: Chiết khấu chức năng
Gatekeeper: Người gác cổng (mua hàng)
Định giá theo địa lý: Định giá theo vị trí địa lý
Định giá theo tỷ giá: Giá theo giá thị trường
Xung đột ngang: Xung đột ngang
Giá hình ảnh: Giá theo hình ảnh
Độ co giãn thu nhập: độ co giãn (của cầu) với thu nhập
Người gây ảnh hưởng: Người gây ảnh hưởng
Giải thưởng nhóm: Giải thưởng theo nhóm thụ hưởng
Thông tin tìm kiếm: Thông tin tìm kiếm
Initiator: người khởi xướng
Innovator: nhóm đổi mới (khách hàng)
Phân phối chuyên sâu: Phân phối đại chúng
Hệ thống đăng ký nội bộ: Hệ thống thông tin nội bộ
Lạc hậu: nhóm kế thừa (khách hàng)
Đường cong học tập: hiệu ứng thử nghiệm, hiệu ứng trải nghiệm, hiệu quả học tập
Giá niêm yết: Giá niêm yết
Định giá theo vị trí: Định giá dựa trên vị trí và không gian mua
Chi phí trung bình dài hạn –LAC: Chi phí trung bình dài hạn
Loss-Leader Pricing: Định giá thua lỗ để thu hút khách hàng
Bảng câu hỏi qua thư: Phương pháp nghiên cứu bằng cách gửi bảng câu hỏi

marketing4 - Thuật Ngữ Bán Hàng - Phần 3 - goc marketing

Độ phủ thị trường: Độ phủ thị trường
Tiếp thị: Tiếp thị
Kênh tiếp thị: Kênh tiếp thị
Khái niệm tiếp thị: quan điểm tiếp thị
Hệ thống hỗ trợ quyết định tiếp thị: Hệ thống hỗ trợ quyết định
Hệ thống thông tin marketing: Hệ thống thông tin marketing
Thông tin tiếp thị: thông tin tiếp thị
Môi trường tự nhiên: Các yếu tố tự nhiên (môi trường)
Cần: Cần
Mạng: Mạng
Nhiệm vụ mới: Mua mới
Tiếp thị hỗn hợp: Tiếp thị hỗn hợp
Nghiên cứu thị trường: Nghiên cứu thị trường
Định giá đánh dấu: Giá cộng với lợi nhuận cộng với chi phí
Tiếp thị tùy chỉnh hàng loạt: Tiếp thị tùy chỉnh hàng loạt
Tiếp thị đại chúng: Tiếp thị đại chúng
Medium Majority: Nhóm đa số (khách hàng).
Mua lại đã sửa đổi Mua lại đã sửa đổi Mua lại đã sửa đổi
MRO-Maintenance Repair Operational: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm vận chuyển
Xung đột đa kênh: Xung đột đa cấp
Quan sát: Quan sát
OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
Định giá tính năng tùy chọn: Định giá dựa trên các tính năng tùy chọn
Bao bì: Bao bì
Perceived – Định giá: Định giá dựa trên giá trị cảm nhận
Phỏng vấn cá nhân: Phỏng vấn trực tiếp
Phân phối vật chất: Phân phối vật chất
Giảm giá theo số lượng: Giảm giá khi mua số lượng lớn
Bảng câu hỏi: Bảng câu hỏi
Địa điểm: Phân phối
Môi trường chính trị – pháp luật: Yếu tố chính trị pháp luật
định vị: định vị
Post-purchase behavior: Hành vi sau mua hàng
Giá: Giá
Giảm giá: Giảm giá
Độ co giãn của giá: Độ co giãn (của cầu) theo giá
Dữ liệu sơ cấp: Thông tin sơ cấp
Nhận biết vấn đề: Nhận biết vấn đề

Tiếng anh sale - Thuật ngữ ngành sale - Phần 3 - goc marketing

Sản phẩm: Mặt hàng
Khái niệm sản phẩm: Định giá xây dựng sản phẩm: Định giá trọn gói
Giá theo dạng sản phẩm Giá theo dạng sản phẩm
Khái niệm sản xuất: Khái niệm sản xuất
Giá dòng sản phẩm: giá cho mỗi dòng sản phẩm
Định giá hỗn hợp sản phẩm: Định giá theo chiến lược sản phẩm
Tiếp thị đa dạng sản phẩm: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
khuyến mãi: khuyến mãi
Giá khuyến mại: Giá khuyến mại
Pulic relationship: quan hệ cộng đồng
Chiến lược kéo: Chiến lược kéo
Quyết định mua: quyết định mua
Người mua: Người mua (trong hành vi mua)
Chiến lược đẩy: Chiến lược tiếp thị đẩy
Tiếp thị mối quan hệ: Tiếp thị dựa trên mối quan hệ
Nghiên cứu và phát triển (R&D): nghiên cứu và phát triển
Nhà bán lẻ: Nhà bán lẻ
Khái niệm bán hàng: lãi suất bán hàng
Hệ thống thông tin bán hàng: Hệ thống thông tin bán hàng
Xúc tiến bán hàng: Khuyến mãi
Sự hài lòng: Sự hài lòng
Đấu giá thầu kín: Đấu giá kín
Giảm giá theo mùa: Giảm giá theo mùa
Thị trường mục tiêu: thị trường mục tiêu
Tiếp thị mục tiêu: Tiếp thị mục tiêu
Đặt giá theo lợi nhuận mục tiêu: Đặt giá theo lợi nhuận mục tiêu
Môi trường nhiệm vụ: Môi trường làm việc
Môi trường công nghệ: Các yếu tố (môi trường) công nghệ

Nguồn: Mr. Lê Văn Lương – Quản trị và Khởi nghiệp