135 Trình bày khái niệm và phân tích đặc điểm của luật quốc tế? mới nhất

Đề xuất

Mục lục

Câu trả lời:

– Khái niệm: Luật quốc tế là tập hợp các nguyên tắc pháp lý của luật quốc tế do các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng trên cơ sở bình đẳng tự nguyện thông qua đấu tranh, thương lượng nhằm điều chỉnh pháp luật và điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của luật quốc tế. Trong những trường hợp cần thiết, luật quốc tế được bảo đảm thực thi bằng hành động cưỡng chế cá nhân hoặc tập thể của các chủ thể luật quốc tế.
Đặc điểm của Luật quốc tế:

+ Đối tượng điều chỉnh: Là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể của luật quốc tế nhưng không phải tất cả các chủ thể đó đều là đối tượng điều chỉnh của luật quốc tế.

+ Trật tự xây dựng: Được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia nên không có cơ quan lập pháp, việc lập pháp chủ yếu do sự thỏa thuận giữa các chủ thể luật quốc tế dưới hình thức ký kết điều ước quốc tế hoặc tuyên bố chung giữa các quốc gia.

+ Đối tượng:

● Quốc gia có chủ quyền: chủ quyền của quốc gia trên lãnh thổ của mình và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế.
● Các quốc gia đấu tranh cho quyền tự quyết.
● Các tổ chức quốc tế liên abcxyz (liên abcxyz và phi abcxyz).
+ Biện pháp cưỡng chế: là những quan hệ trong đó các chủ thể tự thỏa thuận xây dựng các biện pháp nhất định vì lợi ích của mình, các chủ thể bị thiệt hại có quyền sử dụng các biện pháp nhất định với quốc gia gây ra thiệt hại.

● Chủ thể cưỡng chế: Chủ thể bị hại dùng các biện pháp trả đũa, tự vệ đối với chủ thể bị hại.

● Ép buộc tập thể: Trao cho các quốc gia bị tổn hại quyền thành lập liên minh với các quốc gia khác để trừng phạt quốc gia vi phạm.
Ngoài ra, vấn đề dư luận tiến bộ trên thế giới và các cuộc đấu tranh của nhân dân các nước cũng là một chuẩn mực để luật pháp quốc tế noi theo.