135 Ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh khi thị phần kết hợp của chúng chiếm trên 75% trên thị trường liên quan. mới nhất

Cáo buộc và tuyên bố Đúng/Sai: Ba công ty được coi là có vị trí thống lĩnh khi thị phần kết hợp của họ vượt quá 75% thị trường liên quan.

Câu trả lời sai

Phải bằng lòng với thị phần, cùng hành động… Cơ sở pháp lý: Khoản 2, Mục 11 Luật Cạnh tranh 2004

Điều 11. Công ty, nhóm công ty có vị trí thống lĩnh thị trường
1. Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khi có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan hoặc có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể.
2. Nhóm công ty được coi là có vị trí thống lĩnh nếu hợp tác nhằm hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Hai công ty có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan;
b) Ba công ty có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan;
c) Bốn công ty có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan.