10 Thống kê kết quả học tập trong tháng của em mới nhất

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a)   Số điểm dưới 5

  • Đọc bài văn Bác sửa đường thực hiện yêu cầu bài 1 SGK trang 150
  • Những trường hợp nào cần ghi biên bản (Luyện tập SGK trang 142)
  • Làm biên bản cuộc họp bài tập 1,2 SGK trang 140-141-142

b)   Số điểm từ 5 đến 6

c)   Số điểm từ 7 đến 8

d)   Số điểm từ 9 đến 10

Trả lời

Bảng thống kê điểm trong tháng của em (số liệu chỉ để tham khảo)

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

0

2

5

3

Chia sẻ: Tailieuhay.net