10 Những trường hợp nào cần ghi biên bản (Luyện tập SGK trang 142) mới nhất

Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản? Vì sao?

1. Theo em, những trường hợp nào dưới đây cần ghi biên bản? Vì sao? (Bài tập 1 luyện tập SGK trang 142)

Trả lời

  • Đọc bài văn Bác sửa đường thực hiện yêu cầu bài 1 SGK trang 150
  • Làm biên bản cuộc họp bài tập 1,2 SGK trang 140-141-142
  • Đọc bài văn: Buổi sáng ở Thành phố Hồ chí Minh (SGK, trang 132) và trả lời câu hỏi.

   Những trường hợp cần ghi biên bản và lí do ghi biên bản:

Trường hơp cần ghi biên bản

Lí do ghi biên bản

a) Đại hội chi đội.

   Cần ghi lại các ý kiến, chương trình hành động của cả năm học. Kết quả bầu cử đế làm bằng chứng thực hiện trong năm.

c) Bàn giao tài sản.

   Cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng, người tiếp quản theo đó mà thực hiện.

e) Xử lí vi phạm luật giao thông

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép

   Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí làm bằng chứng mà xử phạt hành chính.

   Những trường hợp không cần ghi biên bản và lí do không ghi biên bản.

Những trường hợp không cần ghi biên bản

Lí do

không cần ghi biên bản

b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.

   Đây chí là việc phổ biến kế hoạch để mọi người thực hiện ngay, không có điều gì cần làm bằng chứng.

   d) Đêm liên hoan văn nghệ.

  Đây là một sinh hoạt vui, thư giãn, không cần có điều gì ghi lại để làm bằng chứng.

2. Đặt tên cho các biên bản cần lập ở bài tập 1.

Trả lời

   – Biên bản Đại hội chi đội (a)

   – Biên bản bàn giao tài sản (c)

   – Biên bản xứ lí vi phạm luật giao thông (e)

   – Biên bản xứ lí việc xây dựng nhà trái phép (g)

Chia sẻ: Tailieuhay.net